Welsh Mountain Zoo | Rhoddion a Chymorth

Rhoddion a Chymorth

Pan fyddwch yn ysgrifennu eich Ewyllys, rydym yn deall fod yr unigolion yr ydych yn dewis eu cynnwys ynddi yn rhywbeth personol.


Rhaid ichi roi blaenoriaeth i'r rhai sy'n agos atoch bob amser, ac eto mae'n bosibl darparu ar gyfer eich anwyliaid yn gyntaf, ac yna gadael rhodd i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu parhau â'r gwaith hanfodol a wnawn i sicrhau gwell dyfodol i'r anifeiliaid yn ein gofal ac i gadwraeth anifeiliaid yn y gwyllt am genedlaethau i ddod.

Rhoddion mewn Ewyllys

Gan ei bod yn elusen gofrestredig, mae Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru yn dibynnu'n gyfan gwbl ar roddion er mwyn cefnogi prosiectau cadwraeth hanfodol ledled y byd. Gall eich rhodd chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n helpu i gefnogi rhywogaethau mewn perygl sydd, mewn rhai achosion, yn wynebu difodiant yn y gwyllt. Bydd rhodd o unrhyw faint yn ein helpu i fwrw ymlaen â’n gwaith elusennol.

Mae rhodd mewn ewyllys neu gymynrodd yn un o’r anrhegion gorau allwch chi ei rhoi inni, gan fod hyn yn adnodd sicr ar gyfer ein dyfodol. Gall fod ar ffurf arian neu eiddo. Gall cymynrodd o’r fath gyfrannu’n gyffredinol at arian y Gymdeithas, gan ganiatáu i’r Ymddiriedolwyr benderfynu ar y ffordd orau o’i ddosrannu i hyrwyddo ein hamcanion elusennol. Fel arall, efallai y byddai’n well gennych enwi rhywogaeth, neu faes gweithgaredd penodol ee. addysg, yr hoffech eu cefnogi.

Yn wir, mae gadael rhodd mewn ewyllys i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru yn syml iawn. Bydd eich cyfreithiwr yn gallu eich helpu i ddiwygio ewyllys sy'n bodoli eisoes fel ei bod yn cynnwys Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru fel buddiolwr.

Yr unig beth fydd ei angen ar eich cyfreithiwr fydd ein henw a’n cyfeiriad a rhif ein helusen gofrestredig:

Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru

Rhif Elusen Gofrestredig 514108

Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru

Yr Hen Briffordd

Bae Colwyn

Gogledd Cymru

LL28 5UY

Mae tair prif ffordd o wneud rhodd (neu 'gymynrodd ') yn eich ewyllys:

Enghraifft o Gymynrodd:

Bydd cenedlaethau o Tsimpansïaid y Sŵ Fynydd Gymreig yn elwa o’r ffaith fod elusen y Sŵ wedi derbyn cymynroddion hael gan ddau unigolyn yn 1990, gan eu bod wedi cofio am yr anifeiliaid yn eu hewyllys.

Gwnaeth y rhoddion hyn hi’n bosibl i ddarparu system wresogi o dan y llawr ac offer chwarae ym Myd y Tsimpansî. Gallwch ddewis gadael swm penodol (sy'n cael ei adnabod fel cymynrodd ariannol) neu ganran o weddillion eich ystâd (cymynrodd weddilliol) i'r eluse.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi addo eich rhodd heddiw ar gyfer rhywogaethau sydd mewn perygl a fydd angen eich cymorth yn y dyfodol.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y broses o wneud cymynrodd cysylltwch â ni drwy ffonio: 01492 532 938 estyniad 3.


Ysgrifennwch at:

Nick Jackson – Prif Swyddog Gweithredol,

Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru

Yr Hen Briffordd

Bae Colwyn

Gogledd Cymru

LL28 5UY

E-bost: legacies@welshmountainzoo.org

Bydd hyn yn ein cynorthwyo wrth gynllunio ar gyfer y tymor hir. Ni fydd cysylltu â ni yn eich rhwymo mewn unrhyw ffordd; dim ond datganiad o'ch dymuniadau cyfredol ydyw a bydd yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Swm penodol o arian yr hoffech ei adael i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Cofiwch y bydd chwyddiant yn gostwng gwerth y rhoddion hyn dros y blynyddoedd, felly mae'n ddoeth eu hadolygu yn achlysurol.

Eitem benodol, gan gynnwys tir/eiddo, yr hoffech chi ei gadael inni. Bydd yn rhaid ichi ddisgrifio'r eitem hon yn fanwl iawn yn eich ewyllys.

The remainder of your estate after you have specified all your pecuniary and specific bequests. If you do not specify what you would like to happen to this, the law will make the decision on your behalf.


Gwefan gan FutureStudios